Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin City Stalling als stallinghouder optreedt. Bewaargever is een ieder die enig object stalt bij City Stalling. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De stallingovereenkomst tussen stallinghouder en bewaargever komt tot stand bij het ondertekenen van het stallingscontract waarbij bewaargever een exemplaar van de onderhavige voorwaarden heeft ontvangen en verklaart bekend en akkoord te zijn met de stallingsvoorwaarden.

Stalling

De stallinghouder verbindt zich tegenover de bewaargever om tegen betaling het te stallen object te bewaren in de stallingruimte staande en gelegen aan de Linnaeusweg 20 te Almere en het object na afloop van de stallingperiode indien en voor zover de hieraan verbonden kosten geheel zijn voldaan te retourneren aan bewaargever. Stallingshouder ontvangt een kopie van het kentekenbewijs waarop de adresgegevens van de bewaargever vermeldt staan. Dit om enerzijds het eigenaarschap van het object te verifiëren en anderzijds is de aangegeven lengte van het object bepalend voor het tarief.

Stallingperiode

De stallingovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van een jaar en kan door zowel de stallinghouder als bewaargever, uiterlijk twee maanden voor de afloop van het lopende stallingjaar, schriftelijk worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingovereenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor de duur van een jaar. Tussentijds is deze overeenkomst behoudens onvoorziene omstandigheden niet opzegbaar.

Prijs en betaling

Bewaargever is aan stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten op de bewaargever te verhalen. Er vindt geen restitutie plaats van de stallingvergoeding indien tijdens de duur van de overeenkomst geen gebruik gemaakt wordt van de stalling. Verhogingen van de stallingvergoeding zijn slechts mogelijk per verlengingsdatum en zullen uiterlijk twee maanden voor de afloop van de contractduur schriftelijk door stallinghouder aan bewaargever kenbaar worden gemaakt. Bij (tussentijdse) vervanging van het gestalde object, dienen de nieuwe objectgegevens (onder meer afmetingen) te worden doorgegeven aan de stallinghouder. Indien de nieuwe afmetingen groter zijn zal een aanvullende stallingsvergoeding in rekening worden gebracht; bij kleinere afmetingen vindt geen restitutie plaats. Stallinghouder behoudt zich het recht voor om stalling van een vervangend object te weigeren.

Ophalen, terugbrengen

Het gestalde object kan een onbeperkt aantal malen per stallingjaar kosteloos worden opgehaald en gebracht (behoudens zon- en feestdagen). Bewaargever dient hiervoor twee werkdagen van tevoren met stallinghouder per email een afspraak te maken. Hiervoor dient het formulier van de website te worden ingevuld en per email te worden verstuurd. Het object wordt door stallinghouder nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van bewaargever. Bewaargever of diens gemachtigde dienen zich bij ophalen telkens te kunnen legitimeren.

Stallen

De bewaargever zet bij het brengen van het object deze op de parkeerplaats of een door stallinghouder aan te wijzen plaats. De stallinghouder zet het object in de stallingruimte. Het is de bewaargever tijdens de stallingperiode uitdrukkelijk verboden om gas (flessen), olie- of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen/zaken, dan wel stoffen/zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, of aan het object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van genoemde stoffen/zaken is bewaargever volledig aansprakelijk. Dit geldt ook voor de bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie etc. Bewaargever is verplicht stallinghouder of diens gemachtigde toegang tot het object te verschaffen teneinde nakoming van de hier genoemde veiligheidsvoorschriften te controleren.

Het is bewaargever niet toegestaan om zich zonder toestemming van de stallinghouder binnen de stallingruimte te begeven; in de stalling zonder toestemming aan het object wielklemmen en/of koppelingssloten te plaatsen; werkzaamheden aan het object uit te voeren; de stallingplaats aan derden al of niet tegen vergoeding geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven.

Aansprakelijkheid en verzekering

Het stallen door bewaargever van het object bij stallinghouder geschiedt geheel voor risico van bewaargever. Het gestalde is vanwege stallinghouder niet verzekerd tegen welke schade of oorzaak dan ook, aan personen of zaken van bewaargever toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van bewaargever toegebracht, die voortvloeit uit mogelijke gebreken aan het gebouw waarin het object is gestald. Bewaargever dient het object te verzekeren en hiervan schriftelijk bewijs te overleggen.

Niet of niet tijdige betaling

Stallinghouder heeft ingeval van achterstallige stallingsvergoeding het recht om het gestalde object achter te houden (retentierecht) totdat volledige betaling inclusief rente en kosten is ontvangen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die stallinghouder moet maken om tot incasso te komen van de achterstallige stallingsvergoeding, komen eveneens voor rekening van bewaargever. Het recht op stalling van bewaargever kan in geen geval overgaan op een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stallinghouder, die het recht heeft om een derde te weigeren. Bij niet betaling is stallinghouder te allen tijde (ook tussentijds) bevoegd de stallingsovereenkomst te beëindigen door opzegging wegens niet betaling met een opzegtermijn van twee maanden; Stallinghouder zal bewaargever schriftelijk op de hoogte brengen van de opzegging wegens niet betaling en hem sommeren om het te bewaren object binnen deze opzegtermijn te komen ophalen. Stallinghouder zal bewaargever eveneens kunnen laten weten dat het object wordt achtergehouden (retentierecht) totdat de achterstallige stallingvergoeding met rente en kosten geheel zijn voldaan.

Indien stallingvergoeding of kosten verschuldigd krachtens deze overeenkomst niet betaald is binnen twee maanden na de beëindigingsdatum (na opzegging wegens niet betaling) dan verwerft stallinghouder de volgende aanvullende rechten:

  • (a) de mogelijkheid tot het verbreken van aangebrachte sloten op of aan het te bewaren object alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot,
  • (b) de mogelijkheid, naar eigen goeddunken, het te bewaren object te verwijderen uit de stalling teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,
  • (c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van het object aan de bewaargever aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,
  • (d) de mogelijkheid na beëindiging van deze overeenkomst aan bewaargever een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse stallingvergoeding,
  • (e) de mogelijkheid voor stallinghouder om het object als een zgn. verlaten goed (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van het object (waaronder in ieder geval weggooien of verkopen is inbegrepen). Stallinghouder zal deze laatste mogelijkheid niet eerder benutten dan nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan die correspondeert met stallingvergoeding voor een jaar en nadat 6 maanden zijn verstreken na de schriftelijke aankondiging ervan.

De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met dit artikel zullen door stallinghouder aangewend worden ter bestrijding van de achterstallige stallingvergoeding en de rente en kosten die stallinghouder heeft moeten maken als gevolg van de niet betaling.

Overig

Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald verplichten stallinghouder en bewaargever zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordening jegens elkander zijn gehouden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.